Firma Geomerkart s.r.o. vznikla v januári 1993 ako spoločnosť troch fyzických subjektov Ing. Pavla Krišpinského, Ing. Jána Šimuna a Ladislava Hornyáka. Od začiatku bolo vo firme zamestnaných sedem pracovníkov, postupne nárastom rôznorodosti práce sa počet zamestnancov rozšíril až na jedenásť pracovníkov. Firma v súčasnosti zamestnáva šesť zamestnancov. Snahou firmy je pôsobiť vo všetkých odvetviach geodetických a kartografických prác. Nosnými prácami sú poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností, vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie Projektov pozemkových úprav (PPÚ), spracovanie Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), zameriavanie trás elektrických vedení, telekomunikačných káblov, plynovodov a iných inžinierskych sietí. Firma sa môže prezentovať aj vydanými kartografickými dielami ako sú orientačné plány miest a obcí, regionálne turistické mapy a máp pre orientačný beh.

Manažment firmy

Meno a priezviskoFunkciaMobil
Ing. Ján Šimunkonateľ+421 905 388 332
Ladislav Hornyákkonateľ+421 905 387 332

Oprávnenia

Osoby oprávnené na overovanie geodet. prác podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z.
Meno a priezviskoČíslo oprávnenia, dátum vydania
Ing. Ján Šimunč. 386 (§ 6 písm. a-j) zo dňa 19.12.1997 (C)

Iná odborná spôsobilosť

Meno a priezviskoPopis spôsobilosti, dátum vydania
Ing. Ján Šimunsúdny znalec z odboru geodézie a kartografie
Ing. Ján Šimunodborne spôsobilý na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. a § 1 vyhl. MPVž SR č. 155/1992 Zb. evid. číslo 158, zo dňa 28. 4. 1993
Ing. Kristián Baksaodborne spôsobilý na projektové práce v odbore pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. a § 1 vyhl. MPVž SR č. 155/1992 Zb. evid. číslo 408, zo dňa 26.11.2004