Orientačný beh na Slovensku má vyše päťdesiatročnú tradíciu. Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia Slovenský zväz orientačných športov začína s tvorbou vlastných špeciálnych máp, účelovo spracovaných pre tento šport. Najprv to bola mierka mapy 1:20 000, ktorú jednoduchou krokárskou metódou a meraním azimutov vyhotovovali orientační pretekári, ktorí mali k tomu vzťah. Robilo sa to na podklade mapy 1:10 000, kde po doplnení siete komunikácií, polohopisných objektov, klasifikácii priechodnosti porastov a detailnej úprave výškopisných prvkov vznikol topografický originál. Rozkreslením farieb na transparentnú fóliu vznikli reprodukciou tlačové podklady pre päťfarebnú mapu. Mierka mapy vo väčšine prípadov bola mierka 1:15 000, pri detailnejšom spracovaní aj väčšia mierka. Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov kartografi pre orientačný beh tvoria mapy pomocou počítača špeciálne spracovaným programom OCAD, ktorý bol postupne prepracovaný do profesionálnej podoby.

Spoločník firmy Geomerkart s.r.o. Ing. Pavol Krišpinský už v roku 1971 spolupracoval na tvorbe takto spracovanej mapy pre orientačný beh a doposiaľ vyhotovil vyše sto máp. V rámci bývalého Československa si spracovatelia máp pre orientačný beh každoročne vyhodnocovali súťaž o najlepšie kartografické dielo a Ing. Krišpinský niekoľkokrát túto súťaž vyhral. Bolo to v rokoch 1979,1989,1990,1991. Táto súťaž skončila v roku 1991, keďže nastal nástup tvorby máp cez počítač a grafická presnosť tým už bola jednoznačne daná.

Vznikom firmy Geomerkart pracovníci firmy spolupracovali na výrobe viacerých máp pre orientačný beh pod vedením Ing. Krišpinského. Ukážku jeho tvorby, ako aj tvorby firmy Geomerkart je prezentovaná na CD vydanom © Slovenským zväzom orientačných športov v roku 2000, ktoré obsahuje podrobné údaje o viac ako 600 doteraz vytvorených mapách pre orientačné športy z územia Slovenskej republiky, ich polohe, veľkosti, autoroch, kontaktných osobách a kluboch. Na tejto stránke prezentujeme diela, na ktorých sa nejakým spôsobom (autor, mapár, kreslič, vydavateľ, …) podieľali členovia firmy Geomerkart a Klubu OB Geomerkart vo Veľkom Krtíši (Ing. Pavol Krišpinský, Ing. Roman Sučík, Mária Berecká, Peter Labuda a Ing. Ján Šimun).