• mapové podklady pre projektovanie – čerpacie stanice pre Slovnaft – Benzinol a.s. Bratislava
  • mapové podklady pre projektovanie – plynofikácie miest a obcí pre SPP a.s.
  • mapové podklady pre projektovanie – kompresorová stanica pre SPP a.s. (Eustream a.s.) Veľké Zlievce
  • mapové podklady pre projektovanie – modernizácia lyžiarskeho vleku pre PD Dačov Lom
  • mapové podklady pre projektovanie – výstavba vodovodov a kanalizačných zberačov pre Stredoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Banská Bystrica
  • a iné

Meračské práce sú vykonávané technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) v sieti slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS) a totálnymi stanicami v požadovanej triede presnosti.  Mapové podklady sú vyhotovované v digitálnej forme prevažne v systéme MicroStation a KOKEŠ s možnosťou prevodu do iných najčastejšie používaných CAD resp. GIS aplikácií, podľa požiadaviek odberateľa a platných STN.