• vyhotovené RVP v k.ú. Horný a Dolný Dačov Lom pre Pozemkový úrad vo Veľkom Krtíši

RVP boli vyhotovené v digitálnej a analógovej forme podľa pokynov na spracovanie RVP k nehnuteľnostiam v extraviláne MP SR č.5544/93-430, ÚGKK SR č.NP-564/1994 a zákona SNR č. 330/1991 Zb.