• vyhotovené Zjednodušené rozdeľovacie plány v okrese Veľký Krtíš pre Okresný úrad vo Veľkom Krtíši – odbor PPaLH
  • priebežne sa vyhotovujú Zjednodušené rozdeľovacie plány v okrese Veľký Krtíš podľa aktuálnych požiadaviek odberateľov

ZRP boli vyhotovené v digitálnej a analógovej forme podľa metodických pokynov na vykonávanie zjednodušených a zrýchlených postupov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom MP SR č. 4-I/1997-430, č. 47-I/2000-430 a zákona SNR č. 330/1991 Zb.