• geometrické plány na zameranie závodov pre Slovnaft – Benzinol a.s. Bratislava
  • geometrické plány, vytyčovacie práce – čerpacie stanice pre Slovnaft – Benzinol a.s. Bratislava
  • geometrické plány na zameranie vodojemov a ČOV pre Stredoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Banská Bystrica
  • geometrické plány, vytyčovacie práce – regulačné stanice plynu v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš pre SPP a.s.
  • geometrické plány na zameranie areálov a cestných telies pre Slovenskú správu ciest vo Veľkom Krtíši
  • geometrické plány na zameranie vysielacích staníc siete Globtel a.s.
  • geometrické plány na zameranie areálu pre Baňu Dolina a.s. vo Veľkom Krtíši
  • geometrické plány pre reštitučné účely
  • a iné

Meračské práce sú vykonávané technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) v sieti slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS) a totálnymi stanicami v požadovanej triede presnosti. Geometrické plány a vytyčovacie nákresy sú vyhotovované v digitálnej forme. Geometrické plány sú odovzdávané do katastra nehnuteľností vo výmennom formáte VGI v súlade s inštrukciami Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK).