• vytýčenie stavebných objektov – trasy plynovodov VVTL v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš pre SPP a.s.
  • vytýčenie stavebných objektov – regulačné stanice v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš pre SPP a.s.
  • a iné

Meračské práce sú vykonávané technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) v sieti slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS) a totálnymi stanicami v požadovanej triede presnosti, podľa požiadaviek odberateľa a platných STN. Stabilizácia vytýčených bodov je vykonávaná bežnými stabilizačnými znakmi a podľa potreby aj špeciálnymi stabilizačnými znakmi.