Kat. územieOkresVýmera obvodu PPÚ (ha)Č. zmluvyOdberateľZápis do KN
Balog nad IpľomV. Krtíš78014/2003, 14/2006MPRV SR6/2008
Veľká ČalomijaV. Krtíš84614/BB/2009MPRV SR6/2014
HrušovV. Krtíš22911013/2004, 1013/2008MPRV SR4/2015

Projekty pozemkových úprav boli vyhotovené podľa MN 74.20.73.46.30 – Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav a zákona SNR č. zákona č. 330/1991 o  pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.