PPÚ Balog nad Ipľom

PPÚ Balog nad Ipľom

Ukážka realizácie spoločných zariadení a opatrení a skúsenosti zo spracovania PPÚ Balog nad Ipľom. Tento projekt vznikol ako súborné dielo viacerých navzájom sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich činností z oblasti geodézie a katastra, pozemkového práva, oceňovania nehnuteľností, ekológie a krajinotvorby, ochrany životného prostredia a krajiny, územného plánovania, geológie, projektovania stavieb a poľnohospodárstva.